How to Install and Uninstall ibus-bamboo Package on Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla)

Last updated: May 30,2024

1. Install "ibus-bamboo" package

This guide let you learn how to install ibus-bamboo on Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla)

$ sudo apt update $ sudo apt install ibus-bamboo

2. Uninstall "ibus-bamboo" package

Here is a brief guide to show you how to uninstall ibus-bamboo on Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla):

$ sudo apt remove ibus-bamboo $ sudo apt autoclean && sudo apt autoremove

3. Information about the ibus-bamboo package on Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla)

Package: ibus-bamboo
Status: install ok installed
Priority: extra
Section: utils
Installed-Size: 6910
Maintainer: Luong Thanh Lam
Architecture: amd64
Version: 0.6.8-0~202011290651~ubuntu20.04.1
Depends: ibus, libx11-6, libxtst6
Description: A Vietnamese IME for IBus using Bamboo Engine.
Bộ gõ tiếng Việt mã nguồn mở hỗ trợ hầu hết các bảng mã thông dụng,
các kiểu gõ tiếng Việt phổ biến, bỏ dấu thông minh, kiểm tra chính tả, gõ tắt,...
.
Sử dụng phím tắt ``+`~` để loại trừ ứng dụng không dùng bộ gõ, chuyển qua lại giữa các chế độ gõ:
* Pre-edit (default)
* Surrounding text, IBus ForwardKeyEvent, XTestFakeKeyEvent,...
Description-md5: 6d771671ba3acbb4f13ec2c11803536d
Homepage: https://github.com/BambooEngine/ibus-bamboo