ibus-bamboo on Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla)

Last updated: December 01,2023

1. Install ibus-bamboo package

This guide let you learn how to install ibus-bamboo package:

sudo apt update
sudo apt install ibus-bamboo

2. Uninstall / Remove ibus-bamboo package

Here is a brief guide to show you how to uninstall ibus-bamboo package:

sudo apt remove ibus-bamboo
sudo apt autoclean && sudo apt autoremove

3. Details of ibus-bamboo package

Package: ibus-bamboo
Status: install ok installed
Priority: extra
Section: utils
Installed-Size: 6910
Maintainer: Luong Thanh Lam
Architecture: amd64
Version: 0.6.8-0~202011290651~ubuntu20.04.1
Depends: ibus, libx11-6, libxtst6
Description: A Vietnamese IME for IBus using Bamboo Engine.
Bộ gõ tiếng Việt mã nguồn mở hỗ trợ hầu hết các bảng mã thông dụng,
các kiểu gõ tiếng Việt phổ biến, bỏ dấu thông minh, kiểm tra chính tả, gõ tắt,...
.
Sử dụng phím tắt ``+`~` để loại trừ ứng dụng không dùng bộ gõ, chuyển qua lại giữa các chế độ gõ:
* Pre-edit (default)
* Surrounding text, IBus ForwardKeyEvent, XTestFakeKeyEvent,...
Description-md5: 6d771671ba3acbb4f13ec2c11803536d
Homepage: https://github.com/BambooEngine/ibus-bamboo